FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

گلوم کایدس به معنای قاتل بی رحم موجودی به شکل تمساح است و برای نخستین بار در قسمت"بی رحم" پدیدار شد.

گلوم کایدس

Glumkeidus humanshape 2

Glumkeidus woge

نوع

تمساح

اطلاعات

افراد

گرگورکSkull
آندرهSkull

نام لاتین

Gelumcaedus

حضور

بی رحم

مشخصه ویرایش

از نظر بدنی گلوم کایدس ها بسیار قدرتمندند. آنها می توانند به سادگی یک انسان را بلند کرده و با یک حرکت گردن وی را بشکنند. فرار کردن از مقابل آنها بسیار سخت است و نسبت به قد و هیکلشان بسیار سریع هستند. آنها به سادگی در تاریکی زندگی می کنند و مشکلی برایشان در محیط ها خفقان آور و هوای مسموم فاضلاب پیش نمی آید.

رفتار ویرایش

آنها دوره خواب دارند و در این دوره وسایل بی اهمیتی را می دزدند و در مخفی گاه خود که عموما در زهکش های رگبار و لوله های فاضلای است مخفی می کنند.

گلوم کایدس ها بسیار خطرناک و تهاجمی هستند و به سادگی نمی توان با آنها در گیر شد. نحوه کشتن آنها شباهت زیادی به زیگ بارست دارد.

در مواجه با یک گریم رفتارشان ترکیبی از ترس و احترام است. آنها گریم ها را بانام دکاپیتاری صدا می کنند.

رویارویی ویرایش

برای درگیر شدن با آنان گریم می بایست مچ بندی را به دست کند . و هنگام حمله گلوم کایدس دستش را جلو بیاورد تا گلوم کایدس آن را گاز بگیرد. در زیر مچ بند تیغه ای تعبیه شده است که با فشار اندکی از سوی گریم خارج شده و حلق گلوم کایدس را خواهد برید.

دفتر خاطرات یک گریم ویرایش

لندن 1916

با پیشروی بیشتر در مجاری فاضلاب نزدیک بود بخار ها ما را از پا در آورند . راحت می توان فهمید که چرا گلوم کایدس این مکان را برای زندگی انتخاب کرده بود . بدون دستگاه تنفسی که آنا اختراع کرده بود هرگز نمی توانستیم در این شرایط متعفن دوام بیاوریم. بلاخره با گلوم کایدس زیر جاده فارینگتون رودر رو شدیم . گلوم کایدس تازه از دوره خوابی که برای آنها رایج است بیدار شده بود . که در طی آن به جهنم دره هایی می روند که با اموال مسروقه برای خود می سازند

متاسفانه باید بگویم که رجینالد یکی از شکارچی هایی که همراه خودمان آوردیم در مبارزه کشته شد و دستانش از جا کنده شدند. فرار از گاز این وسن عملا غیر ممکن است . در نتیجه یک ساعد پوش فراهم کردم تا در صورتی که دوباره با گلوم کایدس مبارزه کردم از آن استفاده کنم

گلوم کایدس یکی از قدیمی ترین وسن هاست . تحت سلطنت کالیگولا در گارد امپراطوری خدمت می کرد و واسه محتفظت از آبگذر های نوساز استخدام می شدند . هنگامی که روم سقوط کرد آنها به آبراهه های زیر زمینی برگشتن تا از اعدام در امان باشن

تصاویر ویرایش