FANDOM


فنزگار به معنای دیگر کُش موجودی شبیه به کومودو است و برای نخستین بار در قسمت "بزرگراه قربانیان" مشاهده شد.

فنزگار

Fenzegar

406-Phansigar

نوع

مارمولک

اطلاعات

افراد

جی پی
آدش
شارات

نام لاتین

Phansigar

حضور

بزرگراه قربانیان

مشخصه ویرایش

فنزگار ها مانند همسان های خود اسکالن گک ها زبان های درازی دارند که با آن قربانیان را خفه می کنند. شباهت وویگ آنها با اسکالن گک ها بسیار زیاد است

رفتار ویرایش

آنها پیرو یک مذهب هندو که مسافران را می دزدند و برا آرام کردن خدای کالی آنها را زنده به گور می کنند هستند. آنها از انسان ها قوی تر و از گریم ها ضعیف ترند. نسبت به گریم ها احساس ترس می کنند.با اینحال به نظر نمی رسد از جنگیدن با گریم دست بکشند.چنانچه کسی زمین مقدس آنها را نجس کند وی را نیز خواهند کشت.

تصاویر ویرایش

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.