FANDOM


شیندر دیو

Shinderdive humanshape

Shiderdiv

نوع

دیو

اطلاعات

افراد

استن کینگزتونSkull

نام لاتین

Schinderdiv

حضور

آخرین مبارزه

شندر دیو موجودی به شکل دیو است که برای نخستین بار در قسمت "آخرین مبارزه" پدیدار شد ممکن است این وسن از زبان فارسی انتخاب شده باشد .

مشخصه ویرایش

وویگ این وسن کاملا منطبق بر توصیفاتی است که از دیو دوشاخ می کنند. هر چند که شاخ های این موجود بر روی گونه اش قرار دارد نه سرش. آنها بسیار قوی و قدرتمند هستند و می توانند حتی با گریم ها درگیر شوند.

رفتار ویرایش

شندر دیو موجوداتی هستند که به دیگران زور میگویند و افراد را مجبور میکنند به خواسته آنها تن دهند. برای رسیدن به هدفشان از هر چیزی استفاده می کنند. روی هم رفته موجودات قابل اعتمادی نیستند. آنها از گریم ها نمی ترسند و با آنها درگیر می شوند.

خاطرات گریم ویرایش

من مشاهده کردم که این نوع موجود برای اطرافیانش شاخ و شانه می کشید نمی توان به این هیولا اعتماد کرد شیندر دیو ها از قدرت وحشیانه شان برای نگه داشتن قربانی و از عاج های تیزشان برای اسیب رساندن استفاده می کنند

تصاویر ویرایش

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.