FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

زلتن فوگل به معنای پرنده ارزشمند است. این وسن به نوعی مرغ تخم طلا محسوب می شود و برای نخستین بار در("چیز پزدار") مشاهده شد.

زلتن فوگل

Seltenvogel humanshape

Seltenvogel

نوع

پرنده

اطلاعات

افراد

رابین استاین کلنر

نام لاتین

Selten Vogel

حضور

چیز پردار

مشخصه ویرایش

این وسن پرها طلایی وچشمانی با همین رنگ در فرم وویگ خود دارد. آنها در حد انسان ها توانایی بدنی دارند. یک بار در عمر هر زلتن فوگل، این موجود غدهی سنگ مانندی در گلویش تولید می کند که می بایست به موقع خارج شود وگرنه گلوی آنها را پاره می کند. این سنگ بسیار کمیاب و بیشترش از طلاست و اونبزالبار(به معنای ارزشمند-آلمانی) نامیده می شود.

در گذشته این وسن را به عنوان زندانی تا زمان تولید سنگ نگه می داشتند. وبه نظر می رسد تعداد آنها بسیار کم است. مونرو از شنیدن توصیف نیک حسابی حیرت کرد و گفت که گمان می کرده آنها منقرض شده اند.

رفتار ویرایش

به دلیل خطرات بسیاری که وجود دارد، آنها همواره وحشتزده اند بدون اینکه توان مقابله با خطرات را داشته باشند. بیشتر آنها در حال فرار اند.آنها از گریم ها آگاهند و می داند گریم ها نیز رحم و شفقتی نسبت به آنها روا نمی دارند، برای همین رابین به از اینکه نیک به وی کمک می کرد بسیار متعجب بود . به نظر می رسد چنانچه گریمی قابل اعتماد باشد به وی اعتماد می کنند. مخصوصا اگر راه دیگری نداشته باشند.

تصاویر ویرایش

Grimm Concept Art by Jerad S Marantz 06a

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.