FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

راینیگن به معنای تمیزکار بوده و به شکل موش صحرایی است. این وسن نخستین بار در ("دانس ماکابره") مشاهده شد.

رانیگن

Reinigen humanshape

Reinigen

نوع

موش صحرایی

اطلاعات

افراد

رادی گایگر
افرام گایگر
کارل استتونSkull

نام لاتین

Reinigen

حضور

دانسا ماکابره
جوجه تیغی

مشخصه ویرایش

راینیگن ها مانند موش صحرایی وویگ می کنند. آنها می توانند با موسیقی موش ها را به خود جلب کنند. اگر در کار دفع موجودات موذی باشند تا حد امکان از کشتن آنها اجتناب می کنند. آنها توانایی شنیدن و متوجه شدن رفتار موش ها را دارند. گاها بسیار عصبی هستند. آنها میتوانند موشها را تحت فرمان خود بگیرند. علاوه بر این قدرت بدنی آنها و پرششان بیشتر از انسان است. و مقاومتشان در مقابل فلووس پستالنژیا بسیار بیشتر از سایر وسن هاست. آنها بسیار سریع می دوند.

رفتار ویرایش

راینیگن ها وسن های عصبی هستند ولی به طور کلی بی آزارند. مگر اینکه کسی آنان را تحریک کرده یا برایشان مزاحمت ایجاد کند تا آنها خشونت به خرج دهند. در این صورت حمله خواهند کرد.مانند تمامی وسن ها راینیگن ها از گریم ها می ترسند. هرچند که رادی گایگر هنگامی که راه فرار نداشت به نیک حمله کرد("دانسا ماکابره")

تصاویر ویرایش

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.