FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

جی نمارو شانته به معنای روح خبیث اشک دزد، وسنی آفریقایی بوده و برای نخستین بار در قسمت ("آقای ساند من") مشاهده شد.

جنمارو شانته
215-Jinnamuru Xunte

نوع

وسن

افراد

آندرهSkull

مشخصه ویرایش

وقتی وویگ می کنند به شکل پشه بزرگ و سیاهی در می آیند. آنها از اشک افراد تغذیه میکند و کرم های قرمز رنگ ریزی را به چشم فرد می پاشند که موجب بیماری کوری رودخانه می شود. آنها بسیار سریعند وبه هنگام حرکت صدای عجیبی از خود تولید می کنند. گرچه خودشان ناقل این بیماری اند اما واکسن این بیماری در چشم آنهاست به همین دلیل کور نیستند.مغز آنها سیاه بوده و یک کیلو و نیم از مغز انسان سنگین تر است با کرم های قرمز پوشیده شده است.

آنها از انسان ها قوی ترند ولی در مرحله پایین تری نسبت به گریم ها قرا دارند. آنها می توانند از پنجره به بیرون بپرند و فرار کنند. هر چند که توانایی های آنها در هنگام وویگ بیشتر است، آنها می توانند از بعضی از خواصشان حتی در فرم انسانی نیز بهره برند

رفتار ویرایش

آنها کرم های قرمزی را به چشم قربانی می پاشند که موجب کور شدن وی می شود. چنانچه به این کرم ها رسیدگی نشود آنها چشم قربانی را به طور کامل خواهند خورد. وی از اشک دیگران مانند معتاد تغذیه میکند.

گفته می شود که جینمارو شانته پس از کور کردن قربانیان به سراغ خانواده آنها رفته تا از اشک های آنان تغذیه کند. به این منظور بیشتر جزو کشیش ها و افرادی است که به دردل مردم گوش میدهد

خاطرات یک گریم ویرایش

Monrow crw2 کلنگ این نوشته تازه زده شده است
این صفحه تازه ایجاد شده است. لطفا صبور باشید. شما می توانید با تکمیل و اضافه کردن مطالب به اتمام آن کمک کنید.

پیوند ها ویرایش

بیماری: کوری رودخانه وتاثیر آن بر افراد

گریم انگلیسی/جینماروشانته

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.