FANDOM


بلم به زبان مایای به معنای یوزپلنگ بوده و برای نخستین بار در قسمت("لایارونا") مشاهده شد.

بلم

209 balam

209 balam woge

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

والنتینا اسپنوزا

نام لاتین

Balam

حضور

لایارونا

مشخصه ویرایش

هنگام وویگ آنها به شکل پلنگ یا یوز پلنگ در می آیندو مانند بلوت باد ها و درنگ زورن و یاگوراتی آنها میتوانند وویگ خود را به چشمانشان منحصر کنند. چشمان آنها مانند یاقوت زرد می درخشد.

رفتار ویرایش

مانند پلنگ، بسیار خشمگین و خطرناک هستند این امر زمانی افزایش می یابد که افراد خانواده آنها در خطر باشند.آنها جزو وسن هایی هستند که بی فکر عمل می کنند.

مانند بسیاری از وسن ها روابط آنها با گریم ها خصومت آمیز است. به نوعی از گریم ها می ترسند یا حداقل حواسشان در مورد گریم ها جمع است

تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بد دندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Currect
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت از من
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادرزادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر،گریم عزیزم
Cancel
حضور فصل 5
هویت گریم
Currect
خطری واضح از نوع وسنی
Cancel
پسران گمشده
UK
جستجوی یک دختر
UK
شاه موش
UK
شب وسن
UK
بازگشت
UK
ناتوانی خزنده
UK
تقاطع ستاره
UK
نقشه هفت شوالیه
UK
حرکت کلید
UK
در جنگل سیاه
UK
فصل5: قسمت 13
UK
فصل5: قسمت 14
UK
فصل5: قسمت 15
UK
فصل5: قسمت 16
UK
فصل5: قسمت 17
UK
فصل5: قسمت 18
UK
فصل5: قسمت 19
UK
فصل5: قسمت 20
UK
فصل5: قسمت 21
UK
فصل5: قسمت 22
UK


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.