FANDOM


اشتان گیبر به معنای خرس خاردار می باشد و وسنی شبیه به جوجه تیغی است و برای نخستین بار در قسمت ("جوجه تیغی") ظاهر شد.

اشتان گیبر
204 - Ryan Gilko Infected in Stangebär form

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

رایان گیلکو
یکی از مهمانان جشن مونرو وروزالی

نام لاتین

Stangebär

حضور ها

جوجه تیغی
بلند پروازی موطلایی

مشخصه ویرایش

هنگامی که وگ می کنند از بدنشان خار بیرون می شند. با اینحال به نظر نمی آید که این خارها صدمه به لباسهایشان بزند.

آنها چنگال های تیزی دارند و در حالت وسنی قوی ترند. ولی نیروی خاصی نسبت به انسان در آنها مشاهده نشده است.

رفتار ویرایش

اشتان گبر ها موجوداتی آرام و بی خطر هستند. به کسی حمله نمی کنند و در راسته وسن های بی خطر قرار می گیرند. آنها مانند وسن های راسته خودشان آیزبیبر، راینیگن و مازهرت به ندرت خشونت به خرج می دهند. به جز زمانی که واقعا نیاز باشد.


تصاویر ویرایش

حضور فصل 2
بد دندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Currect
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت از من
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادرزادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر،گریم عزیزم
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی شدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
لولو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمیداند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Currect

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.