FANDOM


اسکالن گک

Skalengech 319

Skalengech 319 woge

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

جاشوا هال
کلینت ویکر
دختر در پارک
گاس کمپل

نام لاتین

Skalengeck

حضور

جزیره رویاها
هیچ کس نمیداند چه دردسری دیده ام

اسکالن گک به معنای ابله دندان دار می باشد و برای نخستین بار در قسمت ("جزیره رویاها")مشاهده شد.

مشخصات

اسکالن گک ها از انسان ها قوی تریند. آنها سریع و قدرتمندند. با اینحال از جهاتی از گریم ها ضعیف ترند. ولی می توانند با گریم ها برای مدت کوتاهی مبارزه کنند. چنانچه یکی از آنان قادر بود با ترابل که گریم است بجنگد("کسی نمی داند چه در دسری دیده ام") و یکی هم با نیک در نئشه خانه وسن ها مبارزه کرد ("جزیره رویاها")

رفتار

به نظر نمی رسد آنها چندان باهوش و با اطلاع باشند. بیشتر آنها خلافکارند و برای ترساندن دیگران از وویگشان استفاده می کنند. قاتل ها دزدها کیف قاپ ها و جرم های مشابه در بین انها زیاد است. آنها مهاجم اند و به دیگران صدمه می زنند.هرچند یکی از آنها از هوش کافی برخوردار بود که خود را درگیر خلاف های بسیار بزرگ نکند. آنها از فلفل خوششان می آید.

تصاویر

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Currect
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی شدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
لولو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمیداند چه دردسری دیده ام
Currect
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.